YUCAIPA

Host: Steve and Kathy Shedd

        10835 Bryant St. 

        909.570.9674

Teachers: Walt Harrison, ElmoPinard, Howard Edge

Worship: Susan Graves

THURSDAYS 7:00 PM

Return